Jak se vyznat ve výsledcích krevních výsledků

22-02-2017
Máte nemocné zvíře, a navštívíte veterinárního lékaře, který vám doporučí odběry krve. Stanoví diagnozu a léčbu a dostanete do ruky papírek s výsledky, které jsou pro vás naprostá španělská vesnice – a vy prostě jenom chcete vědět, co které hodnoty znamenají. Zde vám alespoň trochu pomůžeme, jak se ve výsledcích vyznat, a jaké hodnoty jsou pro zvířata v normě.NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ ZKRATKY V BIOCHEMII

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

GLU - glukóza
UREA - urea, močovina
BILT - bilirubin total
BILC - bilirubin konjugovaný
CHOL - cholesterol
ALT - alanin transamináza
AST - aspartáttrasamináza (hepatonekrózy,myopatie,jiné tkáňové nekrózy)
GMT, GGT - glutamatdehydrogenáza (žlučovody, tubuly ledvin, cirhózy)
LDH - laktátdehydrogenáza (svaly,,játra,některé nádory)
ifc_ALP - alkalická fosfatáza (metoda dle IFCC-mezinár.spol.pro klinic.chemii)
opt_ALP - alkalická fosfatáza (optimalizovaná metoda,vyšší hodnoty než ifcc, u mladých
zvířat 2.5 x vyšší hodnoty)
TP - total protein - celková bílkovina séra, plazmy
ALB - albumin
Ca - calcium, vápník
P. - phosphorus, fosfor
Mg - magnesium, hořčík
Cl - chloridy
Ig_Z, Ig - imunoglobuliny celkové, metodou zákalovou-fotometricky

DALŠÍ VYŠETŘENÍ

AMS - amyláza celková (pankreas,slinné žlázy,méně střevo)
P-AM - amyláza pankreatická (pankreas)
CK - kreatinkináza (svaly,u prasat nahrazuje halotanový test)
K. - kalium, draslík
Na - natrium, sodík

LPA, LIP - lipáza (pankreas) ...
but-CHE, b_CHE - butyrylcholinesteráza (játra-vhodné pro monitorování průběhu reparace
hepatóz,otrava organofosfáty, nefrózy, aj.).
M-UREA - urea v mléce
MtHB - methemoglobin (otravy dusitany,dusičnany,-odběr do destilované vody
LA - lact acid, kyselina méčná, laktát (laktacidózy, myopatie-psů,koní).
AMON - ammonium, amoniak (vzestup při selhání jater
Zn - zinek fotometricky
IgG - imunoglobulin G, fotoimunoturbidimetrie,
IgA - imunoglobulin A, dtto
IgM - imunoglobulin M, dtto
ACPT - acid phosphatase total, celk.kyselá fosfatáza
ACPP - acid phosphatase - prostatic, prostatická frakce kyselé fosfatázy
BIA - bile acids, žlučové kyseliny (hepatopatie)

HBDH - hydroxybutyrátdehydrogenáza (srdeční frakce enzymu LDH).
Fe - ferrum, železo (anemie)
TIBC - železovazebná kapacita (anemie)
Cu - cuprum, měď (ataxie,anemie, zejm.přežvýkavců, dědičná kumulat.intox.psů
GMD, GLDH - glutamátdehydrogenáza (enzym,nekrózy jater)..
TG - triaglyceroly..
TL - total lipids, celkové lipidy séra
TRYP, F_TRYP - trypsin, fekální trypsin - ve feces při insuf.pankreatu
F_CHYMO - chymotrypsin ve feces (větší stabilita a vypovídající schopnost, při insuf.pankreatu)
CORT - cortisol (hormon nadledvinek)
T4 - tyroxin štítné žlázy
fT4 - volný tyroxin
T3 - trijodtyronin štítné žlázy
fT3 - volný trijodtyronin
TMK, B_TMK - těkavé mastné kyseliny, bachorové tekutiny (plynová chromatografie)
ČABV - čistý acidobasický výluček moče

HEMATOLOGIE

Ht - hematokrit
HB - hemoglobin
Ery - erytrocyty-počet
MCHC - mean corpuscular haemoglobin concentration-celkový obsah hemoglobinu Ery
MCV - mean corpuscular volume-střední objem erytrocytu
MCH - mean corpuscular haemoglobin-střední obsah hemoglobinu erytrocytu
Leu - leukocyty - počet G/l
Neu - neutrofily - počet G/l
Ly - lymfocyty - %, či abs.počet výpočtem (G/l)
Sg - segmenty - %, či jako neutrofily (s tyčkami) G/l výpočtem
Ty - tyče - %, či absol.počet G/l
My - myelocyty - %, či abs.počet (G/l) celé myelocytární řady
Ba - basofily - %, či abs.počet G/l
Mo - monocyty - %, či abs.počet G/l
Rt - retikulocyty % (při anemiích - stupeň regenerace anemie)
Ern - erytrocyty s jádrem %, indikace dtto
RP - % retikulocytů korigovaných výpočtem na normal.hematokrit
RPI - produkční index retikulocytů (výpočtem s korekčními faktory)
Ty/Sg - % tyčí a myelocyt.řady ze segmentů (% posunu vlevo)
NCC - nucleated cellls - celk.počet jaderných buněk abdomnal.tekutiny

DALŠÍ ZKRATKY

Ur/Cr, UREA/CREA - poměr močoviny a kreatininu pro hodnocení katabolismu bílkovin
Na/K - poměr sodíku a draslíku pro hodnocení hypo- a hyperadrenokorticismu, aj.
Ca/P. - poměr vápníku a fosforu
K-fT4 - koeficient volného tyroxinu a cholesterolu při hodnocení hypotyreózy
A/S_LDH - poměr LDH abdominální tekutiny a séra pro hodnocení transudátu,exudátu
Fibr.,FBRG - fibrinogen séra
OSMO - osmolalita (v moči diagnost.proužkem)
OSME - osmolalita (v séru měření osmometrem evaporací, dle bodu vypař.a tuhnutí)
OSMV - osmolalita séra výpočtem (ze stanovení Na,K,Glu,UREA). Výpočet při podezření
z otravy etylenglykolem, aj.patol.stavů
NO2 - dusitany (diagnost.proužek-vyštř.moče), zvýš.při bakteriální infekci
pH - pH tekutin
Bilk. - bílkovina obecně (v moči, ap.)
phan - diagnostický proužek na vyšetř.moče
Gluk. - glukóza
Urobil.,UBG - urobilinogen
Bili. - bilirubin
Ketol. - ketolátky
Epit. - epitel - výskyt, množství
sph, SG - specifická hmotnost (specific gravity)
MB - myoglobin (moč-při myoglobinurii koní)

ZKRATKY MATERIÁLŮ

S - sérum
K - krev
K-LiH - krev na lithium heparin
K-EDTA - krev na EDTA
K-Citr. - krev na citrát
P - plazma (Lih, EDTA)
A - abdominální tekutina (punktát z břišní dutiny)
T - tekutina obecně
U - urina - moč
M - mléko
H - humour - oční sklivec
F - feces (trus)
C, CSF - cerebrospinální tekutina
Y - synoviální tekutina
R - sperma, semeno
V - vaginální výtěr, stěr (vaginální cytologie)...110,-Kč
E, ECT - extracelulární tekutina
I , ICT - intracelulární tekutina

KOMPLETNÍ ZKRATKY VČETNĚ MATERIÁLŮ – PŘÍKLADY

U_AMS .. stanovení celk.amylázy moče
U_sph .. specifická hmotnost moče
U_ČABV .. čistý acidobasický výluček moče
K_pH .. pH krve
K_SB .. standartní bikarbonát krve
M_UREA ..stanovení močoviny mléka
A_NCC .. počet buněk s jádrem v abdom.tekutině
A_AL/TP .. poměr albuminu a celk.bílkoviny abdom.tekutiny
F_CHYMO .. stan.aktivity chymotrypsinu feces (trusu)
F_TRYP ... stan.aktivity trypsinu feces (trusu)

ZKRATKY JEDNOTEK

koef., K, - koeficient (poměr či výpočet)
G/l - giga na litr (je jako tisíc/ml)
T/l - tera na litr (je jako milion na ml)
fl - fikolitr (objem erytrocytu)
fmol - (např. obsah hemoglobinu v erytrovytu)
+- - pozitivní, negativní
1+, 2+, 3+ - množství vyjádřené křížky (slabě, středně, silně)
SH-ZSJ - Shank-Hoaglandovy zink sulfatové jednotky (stan. Ig séra, mleziva)
µkat/l - mikrokatal na litr - stan.enzymů. Liší se dle metod a teploty (25, 30, 37°C), někdy mckat dtto
mmol/l - dle SI pro substráty (Ca, P, Na, K UREA, GLU, HB-možno i g/l, ap.)
g/l - pro složené substráty (TP, ALB-možno i mmol/l, aj.)
% - uváděno procentické zast.leukocytů v diferenciálu, zároveň absol.počet G/l
uváděny TMK bachoru, zároveň TMK v absol.hodnotách mmol/l

INDIKACE K LABORATORNÍMU VYŠETŘENÍ

Indikace

Biochemické vyšetření

Hematologické a hemostazeologické vyšetření

Předoperační vyšetření

TP, GLU, CREAT, ALT, AST, ALP, GGT

Ht, Hb, leu, diferenciální rozpočet leukocytů, trombo, APTT

Šokové stavy

TP, GLU, CREAT, laktát, ABR

Ht, leu, diferenciální rozpočet leukocytů

Nechutenství

TP, GLU, TAG, urea, CREAT, ALT, AST, ALP, GGT

Ht, leu, diferenciální rozpočet leukocytů

Zvracení

TP, urea, CREAT, Na, K, Cl, ALT, AST, ALP, GGT, ABR

Ht, leu, diferenciální rozpočet leukocytů

Průjem

TP, urea, CREAT, Na, K, Cl, ALT, AST, ALP, GGT, ABR

Ht, Hb, leu, diferenciální rozpočet leukocytů

Polyurie/Polydipsie

TP, GLU, urea, CREAT, ALP

Ht, leu, diferenciální rozpočet leukocytů

Anémie (jako projev)

Fe, vitamin B12, folát

Ht, Hb, ery, MCV, MCH, MCHC, retikulocyty, leu, diferenciální rozpočet leu

Krvácení

TP, urea, CREAT, amoniak, ALT, AST, ALP, GGT

trombo, PT, APTT, TT, fibrinogen

Slabost, únava, poruchy růstu a vývoje

laktát, ALT, AST, ALP, GGT, CK, T4, TSH, ABR

Ht, Hb, leu, diferenciální rozpočet leukocytů

Projevy onemocnění kůže

GLU, CHOL, ALT, AST, ALP, GGT, T4, TSH, kortizol, ACTH

leu, diferenciální rozpočet leukocytů

Projevy onemocnění respiračního systému

ABR

Ht, leu, diferenciální rozpočet leukocytů

Projevy onemocnění trávicího systému

TP, CHOL, Na, K, Cl, AMYL, LIPA, vitamin B12, folát, ABR

Ht, leu, diferenciální rozpočet leukocytů

Projevy onemocnění jater

ALB, TBIL, amoniak, BA, ALT, AST, ALP, GGT

ery, leu, trombo, PT

Projevy onemocnění exokrinního pankreatu

GLU, AMYL, LIPA, TLI

Ht, leu, diferenciální rozpočet leukocytů

Projevy onemocnění ledvin

TP, urea, CREAT, Na, K, Ca, PHOS, ABR

Ht, Hb, ery, retikulocyty, leu, diferenciální rozpočet leukocytůkOMPLETNÍ PŘEHLED DRUHŮ VYŠETŘENÍ

hematologické, imunohematologické, hemostazeologické a cytologické vyšetření

Biologický
materiál


Vyšetření

Parametr

   
PLNÁ KREV
(EDTA)


Hematologické

krevní obraz

leukocyty (leu)
erytrocyty (ery)
hematokrit (Ht)
hemoglobin (Hb)
erytrocytární indexy
(MCV, MCH, MCHC)
trombocyty (trombo)


-

 
 
 
 
 
 
 
diferenciální rozpočet leukocytů

-

 
retikulocyty

-

 
mikrohematokrit

-

 
Imunohematologické

krevní skupiny u koček (A, B, AB)

-

 
krevní skupiny u psů (DEA 1.1)

-

 
Coombsův test u psů 
PLAZMA
(citrát)


Hemostazeologické

protrombinový čas (PT) 
aktivovaný parciální tromboplastinový čas (APTT) 
trombinový čas (TT) 
fibrinogen 
EFUZE/CSF/SF

Cytologické

leukocyty (leu) 
erytrocyty (ery) 
diferenciální rozpočet + morfologie 
MOČ

sediment
biochemické vyšetření

Biologický
materiál


Vyšetření

ParametrPLAZMA/SÉRUM

Substráty Metabolity

celková bílkovina (TP)

-

albumin (ALB)

-

glukóza (GLU)

-

laktát

-

cholesterol (CHOL)

-

triacylglyceroly (TAG)

-

urea

-

kreatinin (CREAT)

-

kyselina močová (UAC)

-

celkový bilirubin (TBIL)

-

žlučové kyseliny (BA)

-

amoniak

-

Elektrolyty Minerálie

sodík (Na)

-

draslík (K)

chloridy (Cl)

vápník (Ca)

-

anorganický fosfor (PHOS)

-

hořčík (Mg)

-

Enzymy

alaninaminotransferáza (ALT)

-

aspartátaminotransferáza (AST)

-

alkalická fosfatáza (ALP)

-

gama-glutamyltransferáza (GGT)

-

amyláza (AMYL)

-

lipáza (LIPA)

-

kreatinkináza (CK)

-

laktátdehydrogenáza (LDH)

-

SÉRUM

Hormony Enzymy

progesteron

-

thyroxin (T4 canine)

-

thyrotropin (TSH canine)

-

kortizol

-

TLI canine

-

PLNÁ KREV
(heparin)


Acidobazická rovnováha

pH

-

pCO2

pO2

bikarbonát (HCO3-)

base excess (BEb)

celkový CO2 (TCO2)

saturace (% SO2c)

EFUZE/CSF/SF

Substráty Metabolity

celková bílkovina (TP)

-

glukóza (GLU)

-

laktát

-

urea

-

kreatinin (CREAT)

-

celkový bilirubin (TBIL)

-

Elektrolyty Minerálie

chloridy (Cl)

-

Enzymy

kreatinkináza (CK)

-

laktátdehydrogenáza (LDH)

-

MOČ

Substráty Metabolity

celková bílkovina (TP)

-

glukóza (GLU)

-

urea

-

kreatinin (CREAT)

-

kyselina močová (UAC)

-

Elektrolyty Minerálie

sodík (Na)

-

draslík (K)

chloridy (Cl)

vápník (Ca)

-

anorganický fosfor (PHOS)

-

hořčík (Mg)

-

Enzymy

gama-glutamyltransferáza (GGT)

 


REFERENČNÍ HODNOTY BIOCHEMICKÉHO VYŠETŘENÍ

Parametr

Jednotky

PES

KOČKA

KŮŇ

SKOT

OVCE

KOZA

PRASE

Celková bílkovina (TP)

g/l

55 - 75

57 - 95

55 - 75

60 - 80

60 - 90

55 - 80

65 - 90

Albumin (ALB)

g/l

23 - 34

23 - 35

26 - 37

30 - 40

25 - 30

27 - 39

19 - 39

Glukóza (GLU)

mmol/l

3,1 - 6,7

3,1 - 6,9

4,2 - 6,4

2,5 - 4,1

2,8 - 4,4

2,8 - 4,2

4,7 - 8,3

Laktát

mmol/l

< 3,0

         
Cholesterol (CHOL)

mmol/l

3,5 - 7,8

2,0 - 5,2

1,9 - 3,9

2,0 - 3,2

1,3 - 2,0

2,1 - 3,4

1,0 - 1,4

Triacylglyceroly (TAG)

mmol/l

0,30 - 3,90

0,50 - 2,60

0,10 - 0,50

0,00 - 0,35

     
Urea

mmol/l

3,3 - 8,3

5,0 - 11,3

3,6 - 8,6

2,5 - 10,7

2,9 - 7,1

3,6 - 7,1

3,6 - 10,7

Kreatinin (CREAT)

μmol/l

35 - 110

50 - 170

106 - 168

88 - 177

106 - 168

88 - 159

141 - 239

Kyselina močová (UAC)

mmol/l

< 119,0

< 59,5

         
Celkový bilirubin (TBIL)

μmol/l

0,0 - 7,0

0,0 - 7,0

7,0 - 35,0

0,2 - 8,5

1,7 - 8,5

0,0 - 1,7

0,0 - 17,0

Žlučové kyseliny (BA)

μmol/l

< 15,0

< 20,0

         
Amoniak

μmol/l

< 50,0

< 75,0

         
Sodík (Na)

mmol/l

140 - 155

150 - 160

132 - 146

132 - 152

139 - 152

142 - 155

135 - 150

Draslík (K)

mmol/l

4,0 - 5,5

3,5 - 5,0

2,4 - 4,7

3,9 - 5,8

3,9 - 5,4

3,5 - 6,7

4,4 - 6,7

Chloridy (Cl)

mmol/l

           
Vápník (Ca)

mmol/l

2,30 - 3,00

2,30 - 3,00

2,20 - 3,40

2,25 - 3,10

2,80 - 3,20

2,20 - 2,90

1,80 - 2,90

Anorganický fosfor (PHOS)

mmol/l

1,0 - 2,1

0,9 - 2,0

1,0 - 1,8

1,8 - 2,1

1,6 - 2,6

1,6 - 3,0

1,7 - 3,1

Hořčík (Mg)

mmol/l

0,7 - 1,0

         
Alaninaminotransferáza (ALT)

μkat/l

0,1 - 1,0

0,1 - 1,0

        0,5 - 1,0

Aspartátaminotransferáza (AST)

μkat/l

0,1 - 1,0

0,1 - 1,0

3,7 - 6,0

1,0 - 2,2

1,0 - 4,6

2,8 - 8,5

0,5 - 1,5

Alkalická fosfatáza (ALP)

μkat/l

0,1 - 4,0

0,1 - 4,0

2,4 - 6,6

0,5 - 8

1,1 - 6,5

1,5 - 6,5

2,0 - 6,6

Gama-glutamyltransferáza (GGT)

μkat/l

0,00 - 0,16

0,00 - 0,16

0,00 - 0,20

0,10 - 0,60

0,30 - 0,90

0,30 - 0,90

0,10 - 1,00

Amyláza (AMYL)

μkat/l

6,2 - 25,1

8,9 - 27,7

         
Lipáza (LIPA)

μkat/l

1,5 - 8,8

         
Kreatinkináza (CK)

μkat/l

0,1 - 4,0

0,1 - 4,0

0,1 - 0,5

0,1 - 1,5

0,1 - 0,3

0,0 - 0,2

0,1 - 35

Laktátdehydrogenáza (LDH)

μkat/l

           
Thyroxin (T4)

nmol/l

12,9 - 45,1

12,9 - 51,5

         
Thyrotropin (TSH)

ng/ml

0,01 - 0,60

         
Kortizol

nmol/l

27,6 - 165,5

27,6 - 138,0

         
TLI canine

ng/ml

5,0 - 35,0

         


REFERENČNÍ HODNOTY VYŠETŘENÍ ACIDOBAZICKÉ SITUACE (rovnováha kyselin a zásad v organismu)

Parametr

Jednotky

PES

KOČKA

KŮŇ

SKOT

OVCE

KOZA

PRASE

pH

  7,30 – 7,42

7,28 – 7,40

7,32 – 7,44

7,38 – 7,43

    7,33 – 7,41

pCO2

kPa

5,2 – 6,7

4,8 – 6,4

5,0 – 6,1

5,3 – 6,4

    5,6 – 7,7

pO2

kPa

3,2 – 6,4

4,7 – 6,0

         
Bikarbonát (HCO3-)

mmol/l

19,1 – 24,1

17,5 – 20,7

24,6

23,5 – 27,0

    23,0 – 26,5

Base exces (BEb)

mmol/l

-0,5 – +4,0

-0,5 – +4,0

  -0,5 – +4,0

    -2 – +3,6

Celkový CO2 (TCO2)

mmol/l

17,0 – 24,0

17,0 – 24,0

24,0 – 32,0

21,2 – 32,2

     


REFERENČNÍ HODNOTY HEMATOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ (složky krve)

Parametr

Jednotky

PES

KOČKA

KŮŇ

SKOT

OVCE

KOZA

PRASE

Erytrocyty (ery)

*1012/l

5,5 - 8,5

4,9 - 9,8

6,9 - 13,1

5,0 - 10,0

9,0 - 15,0

8,0 - 18,0

5,0 - 8,0

Hematokrit (Ht)

l/l

0,37 - 0,55

0,20 - 0,38

0,32 - 0,52

0,24 - 0,46

0,27 - 0,45

0,22 - 0,38

0,32 - 0,50

Hemoglobin (Hb)

g/l

120 - 180

79 - 148

112 - 194

80 - 150

90 - 150

80 - 120

100 - 160

MCV

fl

65 - 75

30 - 43

36 - 57

40 - 60

28 - 40

16 - 25

50 - 68

MCH

pg

22 - 25

12 - 17

12 - 20

11 - 17

8 - 12

5 - 8

 
MCHC

g/l

300 - 340

332 - 390

319 - 392

300 - 360

310 - 340

300 - 360

300 - 340

Retikulocyty

*109/l

5 - 15

2 - 16

         
Leukocyty (leu)

*109/l

6,0 - 17,0

6,8 - 16,5

5,6 - 14,8

4,0 - 12,0

4,0 - 12,0

4,0 - 13,0

11,0 - 22,0

Neu - tyčky

*109/l

0,00 - 0,45

0,00 - 0,30

0,00 - 0,10

0,00 - 0,12

0,00 - 0,12

0,00 - 0,12

0,00 - 0,90

Neu - segmenty

*109/l

3,3 - 10,5

3,6 - 12,0

2,3 - 8,6

0,6 - 4,0

0,7 - 6,0

1,2 - 7,2

3,1 - 10,3

Lymfocyty

*109/l

1,0 - 3,6

1,0 - 6,0

1,5 - 7,7

2,5 - 7,5

2,0 - 9,0

2,0 - 9,0

4,3 - 13,6

Monocyty

*109/l

0,00 - 0,50

0,00 - 0,60

0,00 - 0,10

0,02 - 0,84

0,00 - 0,75

0,00 - 0,55

0,20 - 2,20

Eosinofily

*109/l

0,00 - 0,60

0,00 - 0,90

0,00 - 0,10

0,00 - 2,40

0,00 - 1,00

0,05 - 0,65

0,06 - 2,40

Bazofily

*109/l

0,00 - 0,10

0,00 - 0,10

0,00 - 0,30

0,00 - 0,20

0,00 - 0,30

0,00 - 0,12

0,00 - 0,40

Trombocyty (tromo)

*109/l

200 - 500

178 - 357

133 - 469

800 - 1100

800 - 1100

300 - 600

520REFERENČNÍ HODNOTY HEMOSTAZEOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ

Parametr

Jednotky

PES

KOČKA

KŮŇ

SKOT

OVCE

KOZA

PRASE

Protrombinový čas (PT)

s

6 - 10

9 - 13

21 - 57

       
Aktivovaný parciální tromboplastinový čas (APTT)

s

12 - 16

14 - 20

64 - 110

       
Trombinový čas (TT)

s

10 - 19

8,0 - 16,5

       
Fibrinogen

g/l

1,5 - 4,0

0,6 - 3,0

1,0 - 4,0

3,0 - 7,0

1,0 - 5,0

1,0 - 4,0

1,0 - 5,0
ZDE NAJDETE KOMPLETNÍ TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY

https://fvl.vfu.cz/informace-o-fakulte/sekce-ustavy/fyziologie/files/terminologicky-slovnik-laboratorni-diagnostiky.pdf


Zdroje: 

http://mujweb.cz/vetlab_barnet/BIZKRA.htm
http://www.cklvfu.cz
http://cit.vfu.cz/ckl/ceny.html